Definicje zatrudnienia wspomaganego

 

Poniżej prezentujemy definicje zatrudnienia wspomaganego powstałe na przestrzeni lat w różnych

kulturach i organizacjach. Zacznijmy od amerykańskiej definicji z ustawy z 1998 roku (kiedy

wprowadzono kolejną poprawkę do ustawy rehabilitacyjnej (Rehabilitation Act z 1973 roku)

(McGaughey, Mank, 1999)

Definicja 1

[Zatrudnienie wspomagane oznacza] pracę na otwartym rynku pracy w zintegrowanym środowisku z osobami sprawnymi, lub zatrudnienie w warunkach zintegrowanych, gdzie osoby z niepełnosprawnościami pracują w celu osiągnięcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy zgodnie z ich zainteresowaniami, przekonaniami, zdolnościami, mocnymi stronami, zasobami, celami, możliwościami, w warunkach wolnego wyboru [przeznaczone] dla osób ze znacznymi niepełnosprawnościami, dla których tradycyjne formy zatrudnienia nie były dotychczas dostępne lub dla osób, których zatrudnienie na otwartym rynku pracy zostało przerwane lub czasowo ograniczone i które przez rodzaj i poziom swojej niepełnosprawności potrzebują intensywnego wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia.

Kolejna definicja ZW została sformułowana przez służby zatrudnienia stanu Virginia

w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Definicja 2

Zatrudnienie wspomagane to, praca na otwartym rynku w zintegrowanym środowisku, w którym osoby pracujące zmierzają do podniesienia swoich mocnych stron, zasobów, celów, możliwości, zdolności, zainteresowań. Działania te przeznaczone są głównie dla osób z najgłębszymi stopniami niepełnosprawności, które:

  1. nie miały doświadczeń pracy na otwartym rynku, bądź doświadczyły długiej przerwy w takiej pracy
  2. z powodu rodzaju i głębokości niepełnoprawności wymagają intensywnego wsparcia w zatrudnieniu

Podkreślanie, że ZW powinno być realizowane zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, prezentuje

definicja Nowozelandzkiego Stowarzyszenia Zatrudnienia Wspomaganego (ASENZ, 2010):

Definicja 3

U podstaw Zatrudnienia Wspomaganego leży założenie, że każda osoba bez względu na rodzaj niepełnosprawności, który jej dotyczy, może zostać zatrudniona na otwartym rynku pracy i przyczynić się do sukcesu ekonomicznego pracodawcy, otrzymując tak długo, jak to będzie konieczne odpowiednie wsparcie.

Na bardziej ogólnym poziomie definiuje ZW Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE, 2010),

gdzie za istotę ZW uważa się:

Definicja 4

(…) wspieranie osób niepełnosprawnych lub inaczej poszkodowanych prowadzone w celu znalezienia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Definicja zaproponowana przez ChSON „Ognisko” – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób

Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” oraz WSON – Wrocławski Sejmik Osób

Niepełnosprawnych.

Definicja 5

Zatrudnianie wspomagane jest płatną pracą wykonywaną przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób. Płatna praca oznacza taką samą płacę za taką samą pracę, jaką wykonują na danym stanowisku osoby w pełni sprawne

Definicja zaproponowana przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

Definicja 6

Zatrudnienie wspomagane jest to metoda umieszczania osób z niepełnosprawnością oraz innych osób wykluczonych na otwartym rynku pracy za pomocą działań trenera pracy:

- we wspólnym środowisku osób niepełnosprawnych i sprawnych

- w warunkach rachunku ekonomicznego

- przy aktywnym współudziale osoby poszukującej pracy

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.