Statut

Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego

 

 

Rozdział 1.

 

Postanowienia ogólne

 § 1.

 

 1. Ogólnopolski związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, zwany dalej Unią, zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające na rzecz zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 1. Siedzibą Unii jest Warszawa. 
 1. Unia jest ogólnopolską strukturą, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Unii nie narusza samodzielności organizacji członkowskich. 
 1. Unia może przystępować do innych związków, stowarzyszeń i organizacji krajowych oraz międzynarodowych o działalności zbliżonej do celów statutowych Unii. 
 1. Terenem działania Unii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Unia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Unia działa w sferze pożytku publicznego.

 

Rozdział 2

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 1.

 

 

 1. Celem Unii jest działanie w interesie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie podjęcia i utrzymania płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego tych osób.

 

 1. Cel ten jest realizowany poprzez:

 

 1. Oddziaływanie na polską politykę społeczną i gospodarczą w zakresie wprowadzania idei zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Wspieranie działalności członków Unii, koordynowanie wymiany doświadczeń miedzy członkami Unii, współkształtowanie polityki społecznej i zatrudnieniowej oraz ustawodawstwa w interesie osób niepełnosprawnych i   zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Promowanie zatrudnienia wspomaganego, rozumianego  zgodnie ze standardami Europejskiej Unii  Zatrudnienia Wspomaganego i bazującego na polskich doświadczeniach w tej dziedzinie.
 4. Tworzenie systemowych rozwiązań służących samorealizacji i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Wsparcie dla organizacji działających na rzecz zatrudnienia wspomaganego oraz organizacji rozpoczynających działalność w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Współpracę i wymianę informacji między krajowymi i zagranicznymi organizacjami, działającymi na rzecz zatrudnienia wspomaganego oraz organizacjami zainteresowanymi tą tematyką.
 7. Współpracę z pracodawcami i ich organizacjami w celu promowania i realizacji idei zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich.
 9. Kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 10. Dbanie o interesy i zabezpieczenie formalne, prawne i organizacyjne osób niepełnosprawnych i  zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 11. Reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich, wobec sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz  współpraca z podmiotami publicznymi w kształtowaniu polityki dotyczącej zatrudniania i aktywności zawodowej i pracowniczej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 12. Doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności w zakresie zatrudnienia wspomaganego, w tym organizacje konferencji, seminariów, szkoleń, wydawanie publikacji i innych materiałów.
 13. Wypracowywanie standardów i rozwiązań prawnych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w ich aktywności zawodowej.
 14. Prowadzenie kampanii społecznych, informacyjnych, medialnych promujących zatrudnienie i aktywność zawodową osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 15. Promocję dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
 16. Zajmowanie stanowiska wobec problemów i praktyk związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 17. Badanie i monitorowanie sytuacji osób objętych zatrudnieniem wspomaganym na rynku pracy.

 

 1. Działalność statutowa Unii prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym wyróżnieniem osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

 § 2.

 

Unia w realizacji celu swojej działalności kieruje się następującymi zasadami:

a)    przejrzystości w działaniach,

b)    respektowania suwerenności członków,

c)    dbałości o integralność działań,

d)    apolityczności.

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 § 1.

 

Członkowie Unii dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 § 2.

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna nie mająca celu zarobkowego, nie będąca partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym, albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Członek Unii jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny - jednego członka Unii.

 

 1. Każdy członek Unii ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby reprezentującej go w Radzie Unii.

 

 1. Osoby zasiadające we władzach Unii przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.

 

§ 3.

 

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego Unii następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu Unii.
 2. Od odmownej uchwały Zarządu Unii zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do Rady Unii.
 3. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Unii w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uchwały przez zainteresowaną organizację. Odwołanie złożone po terminie pozostawione zostanie bez rozpoznania.

 

 

 § 4.

 

 1. Każdy członek zwyczajny Unii ma jeden głos w Radzie Unii.

 

Ustanie członkostwa następuje wskutek:

a)    rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu,

b)    wystąpienia z Unii, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Unii,

c)    wykluczenia z Unii.

 

 § 5.

 

 1. Członkowie zwyczajni Unii mają następujące prawa:

a)    czynne i bierne prawo wyborcze do władz Unii,

b)    prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Unii,

c)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Unii,

d)    zgłaszanie kandydatów do władz.

 

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a)    brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Unii,

b)    przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Unii,

c)    regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Radę Unii,

d)    dbałości o dobre imię Unii oraz wzrost jej roli i znaczenia.

 

 § 6.

 

 1. Członkiem wspierającym Unii może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Unii oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Unii.

 

 1. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego.

 

 1. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 7 statutu.

 

 1. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku braku udzielania wsparcia o którym mowa w ust. 1 przez okres 1 roku.

 § 7.

 

 1. Członek wspierający Unii ma prawo:

a)    uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Unii,

b)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Unii,

c)    udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Unii.

 

 1. Członek wspierający jest zobowiązany do:

a)    brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Unii,

b)    przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Unii,

c)    wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Unii.

d)    dbałości o dobre imię Unii oraz wzrost jej roli i znaczenia.

 

 § 8.

 

 1. Członkiem honorowym Unii może zostać osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej szczególnie zasłużona w działalności na rzecz zatrudnienia wspomaganego w Polsce.

 

 1. Tytuł członka honorowego nadaje Rada Unii na wniosek Zarządu.

 

§ 9.

 

 1. Członkowie honorowi Unii mają prawo:

a)    uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Unii,

b)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Unii,

c)    udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Unii.

 

 1. Członek honorowy jest zobowiązany do:

a)    przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Unii,

b)    dbałości o dobre imię Unii oraz wzrost jej roli i znaczenia.

 

 § 10.

 

 1. Wykluczenie członka Unii może nastąpić ze względu na:

a)    niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieopłacania składek przez okres co najmniej  12 kolejnych miesięcy

b)    naruszanie postanowień statutu lub uchwał Rady Unii;

c)    działanie na szkodę Unii lub podważające jej autorytet

 

 

 1. Wykluczenie członka Unii następuje w drodze uchwały Zarządu.

 

 1. Wykluczony członek Unii ma prawo odwołania od uchwały Zarządu do Rady Unii za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

 

 1. Uchwała Rady w tej sprawie jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Władze i organy Unii

 

 § 1.

 

 1. Władzami Unii są:

a)    Rada Unii,

b)    Zarząd.

Organem kontroli jest Komisja Rewizyjna.

 

 § 2.

 

Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Rada w głosowaniu tajnym.

 

 § 3.

 

Kadencja organów wybieralnych Unii trwa 4  lata.

 

 § 4.

 

O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Unii zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 § 5.

 

Rada jest najwyższym organem Unii.

 

 § 6.

 

 1. Rada zwoływana jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

 

 1. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Unii, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wpłynięcia wniosku.

 

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady wszystkich członków Unii, Zarząd zawiadamia pisemnie, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia Rady.

 

 § 7.

 

Każdy członek zwyczajny reprezentowany jest na posiedzeniu Rady przez jednego przedstawiciela  upoważnionego do reprezentacji członka zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszego statutu.

 

 § 8.

 

Członkowie wspierający, honorowi, a także Dyrektor biura Unii oraz zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

 

 § 9.

 

Do kompetencji Rady Unii należy:

 1. dokonywanie zmian w Statucie,
 2. uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania Unii,
 3. uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Unii, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,
 5. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
 6. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu i sprawozdania finansowego,
 7. udzielanie absolutorium z wykonania budżetu,
 8. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Dyrektora biura ze Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi,
 9. powoływanie komisji eksperckich w sprawach strategicznych
 10. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
 11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Unii.

 

 § 10.

 

Obradami Rady kieruje Przewodniczący Rady wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z wiceprezesów Zarządu delegowany przez Prezesa.

 

 § 11.

 

 1. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Rady nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na liczbę obecnych członków.

 

 1. O drugim terminie posiedzenia Rady członkowie powinni być poinformowani pisemnie w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

 

§ 12.

 

 1. Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów,  Skarbnika, Sekretarza.

 

 1. Spośród osób wybranych do Zarządu Zarząd konstytuuje się wybierając Prezesa  i dwóch Wiceprezesów,  Skarbnika, Sekretarza na swoim pierwszym zebraniu, w dniu wyborów.

 

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a)    odwołania członka Zarządu;

b)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c)    ustania członkostwa w Unii podmiotu reprezentowanego przez członka Zarządu;

d)    rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;

e)    śmierci członka Zarządu.

 

§ 13.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

 

 1. Prezes lub Wiceprezes są zobowiązani do zwołania Zarządu na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

 1. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor biura Unii z głosem doradczym.

 

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich oraz przedstawiciele komisji rewizyjnej.

 

 § 14.

 

 1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala Regulamin Pracy Zarządu.

 

 1. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział co najmniej połowa członków Zarządu.

 

§ 15.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Unii,
 2. realizacja budżetu Unii,
 3. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 4. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Unii i jego członków,
 5. powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady,
 6. reprezentacja Unii na zewnątrz,
 7. przyjmowanie nowych członków Unii,
 8. zatrudnianie Dyrektora biura,

 

§ 16.

 

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

 1. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu.

 

 

§ 17.

 

 1. W przypadku ustąpienia Prezesa Unii, wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes pełni obowiązki Prezesa do czasu najbliższego posiedzenia Rady, które wybierze nowego Prezesa w trybie określonym w § 25 ust. 2.

 

 1. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji, Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego Unii.

 2. Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym jej posiedzeniu.
   
 1. W drodze kooptacji nie można  powołać więcej niż 1/3 członków Zarządu.

 

 § 18.

 

1.Dla kierowania bieżącą pracą Unii Zarząd może powołać Dyrektora biura Unii. Zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora określa Zarząd. Dyrektorowi można powierzyć funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

 

2.Warunki powołania, odwołania i warunki pracy Dyrektora ustala Zarząd Unii.

 

Do zadań Dyrektora biura należy:

a)    organizacja pracy biura Unii, przygotowywanie posiedzeń Rady, Zarządu oraz współudział w realizacji podjętych uchwał,

b)    kierowanie pracą biura i personelu,

c)    wykonywanie zadań zlecanych przez Zarząd,

d)    podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań wynikających z udzielonych pełnomocnictw Zarządu.

 

 

§ 19.

 

 1. Do złożenia ważnego oświadczenia woli Unii, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 1. Zarząd Unii może upoważnić Dyrektora biura do reprezentowania Unii w określonym zakresie, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.

 

 

§ 20.

 

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Unii.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Radę Unii spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Unii.

 

 1. Spośród osób wybranych do Komisji Komisja konstytuuje się sama.

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

a)    odwołania członka Komisji Rewizyjnej;

b)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c)    ustania członkostwa w Unii podmiotu reprezentowanego przez członka Komisji Rewizyjnej;

d)    rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej;

e)    śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

 

6.Członkiem Komisji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

7.Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

 

§ 21.

 

 1. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej reprezentantem członka zwyczajnego Unii.

 2. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie kooptacji członków Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym jej posiedzeniu. 

 

 1. W drodze kooptacji nie można  powołać więcej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.

 

 § 22.

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz w roku.

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

 

 § 23.

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. kontrola całokształtu działalności Unii, w tym:

a)    gospodarki majątkowej i finansowej,

b)    zgodności działalności Unii z niniejszym statutem,

c)    wykonania uchwał Rady;

 

 1. przedstawianie swoich wniosków i zaleceń Zarządowi Unii;

 

 1. składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na posiedzeniu Rady;

 

 1. składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Unii.

 

 § 24

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział 5

 

Majątek Unii

 

 § 1.

 

 1. Majątek Unii stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

 

 1. Źródłami powstania majątku Unii są:

 

a)    składki członkowskie,

b)    dochody z majątku Unii,

c)    dotacje, subwencje z budżetu państwa i budżetów samorządowych, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne,

 

 

3.Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność, o której mowa w § 2.

 

4.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Unii w stosunku do jej członków, członków organów, lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Unii pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 

5.Majątek Unii nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

6.Majątek Unii nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Unii.

 

7.Zabrania się zakupu przez Unię towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Unii, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział 6

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Unii

 
§ 
1.

 

1.Decyzja o rozwiązaniu Unii wymaga uchwały Rady powziętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

2.W przypadku przyjęcia wniosku o rozwiązanie Unii Rada powołuje Komisję Likwidacyjną spośród członków zwyczajnych Unii.

 

3.Po rozwiązaniu Unii majątek może być przekazany wyłącznie podmiotom realizującym podobne cele statutowe.

 

§ 2.

 

Zmiany Statutu wymagają uchwały Rady powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.